Kasutustingimused

Kasutusperioodi alguses antakse ala üle koos võtmetega või värava avamisega kokkulepitud ajaks. Perioodi lõppedes annab kasutaja ala üle, visuaalselt kontrollitakse nõuete täitmist. Võtmed tagastatakse haldajale. Rügemendil on õigus keelduda ala rentimisest Kaitseliidu ja Kaitseväe mitte seotud isikutele seda põhjendamata. Rügemendil on õigus ligipääsule angaaridele ja juhtimispunktile ka juhul, kui kogu ala on broneeritud.

Keelatud tegevus:

 • Kasutada harjutusvälja mistahes viisil, millega kahjustatakse Kaitseliidu ja Eesti riigikaitse mainet;
 • Lammutada ja ehitada hooneid;
 • Seinte värvimine, sodimine ja kirjutamine va juhul, kui peale kasutust märgistused eemaldatakse;
 • Prügistamine, sh imitatsioonivahendite ja hülsside koristamata jätmine;
 • Jäätmete ladustamine või maasse kaevamine
 • Mitte biolagunevate kuulide kasutamine;
 • Puude raiumine ja kahjustamine (naelte, kruvide jne löömine puudesse, koorimine, vintsimine puud kaitsmata jne);
 • Tunnelite kasutamine perioodil 1.10-30.04 nahkhiirte talveune kaitseks;
 • Põletada keskkonda saastavaid jäätmeid;
 • Hävitada vääriselupaiku ja nende moodustamise eelduseks olevaid võtmeelemente

Kohustused:

 • Tuld tohib teha selleks ettenähtud või haldaja poolt lubatud kohtades järgides tuleohutuseeskirju;
 • Rajatiste tegemisel tuleb need lammutada peale kasutust ja taastada rendiperioodi eelne olukord, sh pinnase tasandamine;
 • Tagama, et tema tegevus ei halvendaks angaaride ja muinsuskaitse all olevate hoonete ning rajatiste seisukorra halvenemist;
 • Tuleohutuse tagamine harjutusväljal;
 • Teatama viivitamatult igast Linnakuga toimunud avariist, tulekahjust jms, võttes koheselt tarvitusele abinõud kahjude ärahoidmiseks ja tagajärgede likvideerimiseks;
 • Koristama enda tekitatud prügi, eemaldama enda paigaldatud piirdelindid, viidad ja muud ajutised korraldusvahendid;
 • Järgima keskkonna-alaseid ja looduskaitse norme ning õigusakte;
 • Tasulise rendi korral tasuma tähtaegselt esitatud arved. Rügemendil on õigus tühistada broneering, kui broneerijal on võlgnevusi või tähtaegselt tasumata arveid;
 • Tasuma arve kulude eest, mis on tekkinud keelatud tegevuse tagajärjel.

Rügement kohustub andma ala(d) kasutaja ainukäsutusse va erakorralise lisaõppekogunemise korral.